VĚDECKO-TECHNOLOGICKÝ PARK OSTRAVA, A.S.
  CZ EN
community@ms-ic.cz +420 597 305 999
záhlaví
Nacházíte se:  Úvod Projekty IDEA INKUBÁTOR UKONČENÉ PROJEKTY

UKONČENÉ PROJEKTY

záhlaví

 
11.09.2015

TINIS

Vědecko-technologický park se účastnil dvou projektů Evropské unie z Interregu IIIC. Projekt TINIS (Technological Innovation Network in the field of Information Systems) byl jedním z nich a začal 1. dubna 2005 a skončil koncem roku 2007. Jeho webové stránky jsou www.tinis-project.net.  

Hlavním cílem projektu TINIS bylo nastartovat regionální rozvoj díky podpoře inovací v IT sektoru a zároveň rozšířit regionální politiky o rozměr podpory vzniku inovací.

Jednotlivými úkoly vedoucími k tomuto cíli byly:

  • Vylepšit a propracovat stávající metody podpory inovací
  • Přinést nové nástroje a metody každému z partnerů projektu
  • Zlepšit zapojení firem do sítí v IT sektoru v partnerských regionech
  • Vybudovat trvalé propojení mezi partnerskými regiony a organizacemi
  • Vytvořit profesionální sítě v IT sektoru v každém regionu

Mezi plánovanými výstupy projektu bylo zejména získání přehledu o existujících metodách a sítích v IT sektoru přispívajících k růstu inovací, dále pak spolupráce a partnerství mezi evropskými sdruženími v IT sektoru a zlepšování činnosti těchto sítí působících v regionech.

Výstupy projektu jsou dvě publikace Final book a sedm katalogů. Jedna z publikací se týká globálních a individuálních metod při podpoře inovací - návod pro jejich realizaci s nejlepšími příklady a případovými studiemi. Druhá publikace se zaměřila na metody práce se sítěmi v IT sektoru. Dalšími plánovanými výsledky bylo vylepšení již používaných metod pro podporu inovací a vytvoření dvou formálních sítí v IT sektoru.

Ve Vědecko-technologickém parku Ostrava vznikl díky tomuto projektu tzv. IDEA Inkubátor, jehož cílem je poskytnout preinkubační služby zájemcům o inovativní podnikání a pomáhat tak začínajícím podnikatelům s rozvojem jejich inovativních myšlenek a startem podnikání. V rámci vzdělávacích a marketingových aktivit IDEA Inkubátoru rovněž vznikly dva vzdělávací moduly pojmenované „Začínáme inovativně podnikat" a „Podnikatelský plán", jejichž cílem je popularizovat inovační podnikání a školit veřejnost v dovednostech nutných pro úspěšný start inovační firmy.

V rámci aktivit zaměřených na síťování (networking) firem v IT sektoru VTPO uspořádal spolu s firmou Skvělý.CZ, s.r.o. sídlící ve VTPO, konferenci Ostrava on Rails, věnovanou prezentaci technologie Ruby on Rails, která není v ČR zatím příliš rozšířená. Tato konference byla tématicky první svého druhu ve střední a východní Evropě a zúčastnilo se jí téměř 80 hostů, kteří měli možnost vyslechnout si přednášky a prezentace zahraničních expertů na tuto technologii. Díky této akci tak vznikla neformální síť uživatelů Ruby on Rails, která stále pokračuje ve svých aktivitách.

 

RUISNET

Vědecko-technologický park se účastnil dvou projektů Evropské unie z Interregu IIIC. Projekt RUISNET (Regional University Industry Strategies Network) byl jedním z nich a trval od 1. července 2004 do 1. ledna 2008. Jeho webové stránky jsou www.ruisnet.net.

Cílem projektu RUISNET bylo poukázat na důležitost  spolupráce univerzit a průmyslu a dal si za cíl ocenit, podporovat a zdokonalovat různé formy této spolupráce v rámci evropských regionů.

Projekt byl zaměřen na 3 zájmové oblasti:

  • Inovace, malé a střední podnikání a jejich dopad na regionální rozvoj
  • Vzdělávání a trh práce
  • Podnikatelský duch a vznik znalostních podniků

Mezi nejvýznamnější výstupy projektu, jehož partnery bylo 9 regionů z 8 evropských zemí, patřilo vytvoření a rozvoj odborného portálu, coby tématicky orientované platformy na internetu, kde jsou koncentrované znalosti, vytvářeno a propagováno společenské povědomí pro ekonomický rozvoj regionu. V rámci projektu byl také vytvořen „Registr expertů" zabývajících se jednotlivými tématickými oblastmi projektu. Registr slouží pro vzájemnou komunikaci odborníků, předávání znalostí a sdílení zkušeností, aby se podíl spolupráce univerzit a průmyslu na celkovém rozvoji regionu pokud možno neustále zvyšoval. Z České republiky je  dosud přihlášeno 35 expertů a přihlašování stále pokračuje. V rámci celoevropské soutěže, která byla součástí projektu, byly oceněny nejlepší příklady spolupráce univerzit a průmyslu.  Soutěžilo zde 49 případových studií z partnerských regionů. V kategorii Podnikatelský duch a vznik znalostních podniků se na 4. místě umístil projekt Jihomoravského inovačního centra v Brně. Dalším z výstupu projektu je „Průvodce vzorovými příklady", ve kterém bylo sesbíráno 10 nejlepších projektů spolupráce univerzit a průmyslu z každé kategorie. Druhým českým projektem vedle JIC Brno je projekt Centra manažerských dovedností ve vědě a výzkumu realizovaný Univerzitou Pardubice. Tento průvodce je vydán v knižní verzi v anglickém jazyce.

Na této stránce najdete také elektronickou verzi „Průvodce vzorovými příklady" v českém jazyce a rovněž také Zprávu o stavu spolupráce univerzit a průmyslu na regionální úrovni a Metodologii hodnocení spolupráce univerzit a průmyslu.

 

SINOS

Systém Inovačních Nástrojů Ostravy

Inovace se stávají jedním ze základních zdrojů konkurenceschopnosti regionů v ekonomice založené na znalostech. Odborná literatura uvádí vliv inovací jako zásadní na růst regionálního HDP a to nejčastěji v rozsahu 30 až 70%!

Stále jasnější uvědomění si této skutečnosti se odráží mimo jiné v tom, že se Inovace stávají rovněž středem zájmu všech rozvojových strategií jednotlivých regionů a velkých měst České Republiky.

Svou rozvojovou strategií disponuje rovněž statutární město Ostrava. Jedná se o Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy na léta 2005 - 2013. Rovněž tento dokument identifikuje podporu inovací, jako jedno z klíčových opatření na podporu ekonomického rozvoje města.

Projekt SINOS (http://sinos.aplikace.info/) vznikl v přímé návaznosti na tento Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy na léta 2005 - 2013.

Cílem projektu SINOS je vytyčit priority systému inovační podpory v Ostravě, který umožní začít cíleně a co nejefektivněji podporovat inovační podnikání. Záměrem je identifikovat a definovat ty nástroje inovační podpory a jejich funkcionality, jejichž nedostupnost se v současnosti jeví jako největší překážka pro rychlejší rozvoj inovačního podnikání.

Projekt, zejména s ohledem na omezený čas, zdroje, ale také vzhledem k cílům, které byly stanoveny, nemá ambici být komplexní inovační strategii pro Ostravu ani region MSK.